رشته دانشگاهی

رشته دانشگاهیمعرفی

معرفی رشته مهندسی مکانیک

معرفی رشته مهندسی مکانیک  دکتر آریا الستی استاد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف در معرفی این علم می‌گوید: «علم مکانیک...